ภาษา:

ขั้นตอนที่ 1: ผู้อ้างอิงและประเทศที่อยู่อาศัย

การมีบัญชีหลายบัญชีหรือมีหลาย IRships เป็นสิ่งต้องห้าม

ขั้นตอนที่ 2: รายละเอียดการลงทะเบียน

Full Name (In Arabic)
ขึ้นต้นด้วยระหัสประเทศ และไม่ใช้สัญลักษณ์พิเศษหรือช่องว่าง
รหัสผ่านต้องมีความยาว 6-20 ตัวอักษร (a-z, A-Z, 0-9, _! @ # $% ^ & * (),. +?) ห้ามใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขซ้ำหรือเรียงตามลำดับ เช่น abc, 321, aaa, 444 เป็นต้น

ที่อยู่ปัจจุบัน

To ensure timely delivery , Please fill in your shipment address field only in English letters.
Enter 0000 if your country does not use Postal/Zip Code
Use this address as my delivery address

ขั้นตอนที่ 3: การวางตำแหน่งผู้อ้างอิง

OK, almost done. Your referrer must place your account within their organisational tree. Here you need to enter the Independent Representative (IR) ID Number, tracking centre and left or right placement preference provided by your referrer.

Left      Right

ขั้นตอนที่ 3: การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงทางธุรกิจของเรา

เนื้อหาของภาษาที่ใช้ในแต่ละประเทศนั้นแปลมาจากภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยมีการถ่ายทอดเนื้อหาใจความให้ครบถ้วนและถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในกรณีที่เนื้อหามีความกำกวมให้ยึดเอาเนื้อหาจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ QNET จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองเวอร์ชันนี้

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา และ/หรือหลักการและนโยบาย หรือข้อตกลงและเงื่อนไขในการขายที่ไม่ได้มีการแปลเป็นภาษาประจำชาติ ควรปรึกษาผู้รู้ให้เข้าใจก่อนทำการยอมรับข้อตกลงใดๆ QNET จะยึดถือการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นสำคัญ

เราจะส่งสำเนาของข้อตกลงทางธุรกิจ หลักการและนโยบาย หลักจรรยาบรรณ และคำปฏิเสธข้อเรียกร้องด้านรายได้ให้กับคุณทางอีเมลเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต อย่างไรก็ตาม เอกสารเหล่านี้อาจมีการอัปเดตข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและถือเป็นหน้าที่ของคุณในการตรวจสอบเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น

เมื่อมีการใช้อีสโตร์ (eStore) เท่ากับว่าคุณตกลงยอมรับคำปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข และเนื่องจาก QNet Ltd. อาจมีการปรับปรุง และ/หรือ แก้ไขเนื้อหาเป็นบางครั้งคราวโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น

ด้วยการกด "ยอมรับ" นี้ ข้าพเจ้าเห็นด้วยว่า :
  • ข้าพเจ้าจะได้รับการแจ้งเรื่องรางวัลพิเศษ หรือโปรโมชั่น ทางอีเมล์และ sms
  • ข้าพเจ้ายอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขของ หลักการและนโยบาย, กฎจรรยาบรรณ และ การไม่เรียกร้องผลตอบแทนและรายได้ใดๆ ของบริษัท
  • ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ารหัสตัวแทนนี้เป็นรหัสเดียวของข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนอิสระ และข้าพเจ้ายังรับทราบว่าการมีรหัสตัวแทนหลายรหัสเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการและนโยบาย และรหัสอื่นๆที่นอกเหนือรหัสนี้จะถูกยกเลิกตามลำดับ
  • ข้าพเจ้าอนุมัติให้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเพื่อใช้ในการบันทึก นำไปใช้ และส่งต่อโดยให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 และ นโยบายความเป็นส่วนตัว